Nicolette Wever   ~   Drawing Change


Zichtbare verandering faciliteren

Opgeleid als illustrator en ontwerper denk ik in plaatjes. Ik visualiseer complexe informatie, want dat helpt me om het te begrijpen en te onthouden.  Ik heb gemerkt dat anderen ook veel baat hebben bij een visuelere manier van denken. Vooral in verandertrajecten, missie-visie besprekingen en brainstormsessies. Want hoe kan werken aan je groei als je niet kan zien waar je mee bezig bent?

Wil je weten waar je staat, hoe je proces verloopt en ontdekken wat je doel is? Ik maak het onzichtbare zichtbaar. In combinatie met Creative Problem Solving biedt visueel denken een effectieve en praktische methode die goed past bij mensen die een bewuste keuze maken voor productiviteit en groei. Zowel voor teams als in personal coaching. Zowel in onderwijs, non profit als in business. Wil je zien waar je potentieel ligt?

Ik help je graag >

Facilitating and visualizing creative change

Trained as an illustrator and designer, I think in pictures. I visualize complex information, because that helps me to understand and remember. I have noticed that others also benefit greatly from a more visual way of thinking. Especially in a change process, mission-vision exploration and brainstorming sessions. Because: How can you work on your growth if you can not see what you are doing?

Do you want to know where you stand, how your process progresses and what your goal is? I make the invisible visible. In combination with Creative Problem Solving, visual thinking offers an effective and practical method that fits well with people who make a conscious choice for productivity and growth. Both for teams and in personal coaching. Both in education, non-profit and in business. Want to grow and change?
Ask me how it works >Visual feedback sessions

Breng je groei in beeld

" Leven is problemen tegenkomen. Creatief omgaan met deze problemen betekent groei." (J.P. Guilford). Visueel denken vergroot de kans voor het effectief oplossen van problemen.

Visual feedback is effectief omdat het je helpt om blokkades zichtbaar te krijgen. Je ziet daarmee precies waar je mee aan de slag kan gaan om een oplossing voor te bedenken.

- Het tekenen van je doel maakt je intenties zichtbaar en je doel is daardoor gemakkelijker te bereiken.

- Visual feedback creëert intentie, aandacht en bewustzijn.

En bewustwording is het begin van groei. Visualisatie maakt het onzegbare zichtbaar.

Visueel denken: de katalysator voor verandering.

Lees verder


How to deal with change?

"Living is encountering problems. Solving these problem creatively is to grow". (J.P. Guilford). Visual thinking opens up the brain for effective ways to solve problems. Visual feedback has proven to be helpful during (individual) coaching sessions, pitch presentations and brainstorm sessions how to deal with change.

-  Visual Feedback creates intention, attention and awareness. And that is a starting point for growth

because it makes the unspeakable visible. That way visual communication functions as a true catalyst for change. Read more >


Clients o.a.: AKZO-Nobel, Vereniging voor Astrologie, Voortgezet Speciaal Onderwijs Haren (O2G2), Symposium Basisinkomen, UWV.


Visualizing in education

Effectief leren en doceren

Hoe kun je als docent en student informatie -overload voorkomen?
Gebruik veel plaatjes en teken schema's!
- Afbeeldingen helpen het brein de informatie effectiever te verwerken,
- Daardoor verhoogt het begrip en de aandacht.
- Afbeeldingen kunnen meer informatie bevatten

- Visueel denken creëert overzicht.
Ik kan je helpen om je lessen op een visuele manier te organiseren, om complexe informatie makkelijk te onthouden en te delen.

- Visuele werkvormen zorgen voor gemotiveerde studenten.

Tips en handvaten nodig?


Effective teaching and learning

How to prevent information overload as a teacher and student?
Use lots of pictures and start drawing diagrams!
- Images help the brain to process the information more effectively,
- This increases the understanding and attention.
- Images can contain more information
- Visual thinking provides overview.
I can help you organize your lessons in a visual way, so that you can remember and share complex information more easily.
- Making your lessons more creative and applying blended learning ensures motivated students. Need any tips?


Clients o.a.: Hanzehogeschool school of Multimedia Communication and Design, school of HBO-ICT, minor Da Vinci, Innovatie WerkPlaats, International Business School.


Visualizing for business

Hoe werk je aan je draagvlak?

Tijdens een co-creatie project ervaar ik regelmatig hoe effectief het is om bedrijven te helpen in beeld te brengen welke verandering ze doormaken en welke problemen ze daarbij tegenkomen. Het schetsen van de conversatie en de toekomstvisie geeft iedereen de ruimte om zich uit te spreken, men wordt gehoord en dat zorgt voor draagvlak.

 Vervolgens worden de visuals gebruikt in bijv. een visie document, powerpoint, poster of een kunstwerk dat de visie in één oogopslag verbeeldt. Voorbeelden?


How to create support?

During co-creation projects I often experience how effective it is to help companies visualize what change they are going through and which problems they encounter. Drawing the conversation and the desired vision of the future gives everyone room to speak out. The drawing that originated from the group makes the stories and ideas visible and creates support. Subsequently, the visuals can be used in a portable vision document, powerpoint, poster or artwork that communicates the purpose at one glance.Clients o.a.: G2O2 (VSO Haren), Noorderlink, Gasterra, Gemeente Groningen, Innovatielab.
Studio:  Het Paleis, Langestraat 148, 9712 MH Groningen,      The Netherlands.      T   +31 6 12327055       e-mail:  nicwever@icloud.com